Show menu

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, ZA KANDIDIRANJE ZA MENTORJA INOVATIVNIM PODJETJEM/EKIPAM

(v okviru izvedbe projekta podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019«)

 


Podjetniški inkubator Postojna vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo kot mentorji za izvajanje storitev mentoriranja, v okviru izvedbe projekta podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019«. Zainteresirani kandidati bodo mentorirali podjetja/ekipe pri preverbi poslovne ideje in izdelavi načrta uresničitve ter ob zagonu in razvoju poslovne ideje.

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 
Pogoji za kandidiranje:
· aktivna osebna izkušnja s start-up/scale up podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge v okviru inovativnega mladega podjetja v rasti za obdobje minimalno dveh let);
· mentoriral vsaj eno start-up/scale up podjetje v preteklih 3 letih, prostovoljno ali  proti plačilu (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih);
· vsaj 3 leta delovnih izkušenj, sposobnost učinkovitega komuniciranja in mentoriranja

 
Obveznosti kandidatov za mentorja do inovativnih podjetij/ekip:
· aktivno sodelovanje in mentoriranje podjetju/ekipi v obliki ustnih in pisnih predlogov in strokovnih mnenj;
· pomoč podjetju/ekipi pri navezovanju poslovnih kontaktov, pri iskanju zasebnih investitorjev in svetovanje pri njenih strateških odločitvah;
· priprava kratkega poročila o napredovanju podjetja/ekipe v sodelovanju z mentorjem;
· omogočiti morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih mentoriranja (po predhodnem dogovoru),
· prenos specifičnih znanj mentorja na mentorirano podjetje/ekipo.

Letni obseg angažmaja mentorja, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega poziva, je do največ 70 ur na posamezno inovativno podjetje/ekipo v obdobju od 01.03.2018 do 31.12.2019.

Vsebina, obseg in čas angažmaja mentorja bodo bili usklajeni oziroma dogovorjeni z Podjetniškem inkubatorjem Perspektiva Postojna. Storitve bo lahko mentor izvajal v prostorih PIPa, v lastnih prostorih mentorja ali mentoriranega podjetja/ekipe. Mentoriranje je namenjeno sledečim ciljnim skupinam:
· Faza 1: Podpora pri procesu poslovne ideje;
· Faza 2: Podpora v rasti in razvoju »start up« podjetij.

 
PREDLOŽITEV VLOGE

Vsak zainteresirani kandidat naj pošlje vlogo s priloženim življenjepisom na naslov:

Podjetniški inkubator Postojna

Veliki Otok 44b

6230 Postojna


 
ali preko elektronske pošte na naslov nejc.konjevic@inkubator-postojna.si z naslovom: Javni poziv za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam.

PIP bo obravnaval vse prispele vloge in o odločitvi obvestil zainteresirane kandidate.

Poleg življenjepisa morajo kandidati ob prijavi priložiti tudi kratek vsebinski opis izkušnje z inovativnim podjetjem in imena mentoriranih podjetij z navedbo strokovnega področja v zadnjih treh letih.

Kandidat mora priložiti tudi uradno ponudbo za mentoriranje.


 
Pojasnila:
PIP lahko zainteresirane kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. Ravno tako si PIPpridržuje pravico, da ne obrazloži zakaj je posamezna vloga bila zavrnjena ali odobrena. Zainteresirani kandidati bodo obveščeni le v primeru izbora za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam. PIP bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega poziva, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega razpisa. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja.

Zainteresirani  kandidati  v  teh  postopkih  ne  morejo  vlagati  proti PIP  pravnih sredstev.

Poziv je odprt skozi celotno operacijo SIO-ZZP-2018-19 (do 31. 12. 2019). Vloge se obravnavajo najkasneje 30 dni od oddaje popolne vloge.