Show menu

Vključitev

Vsak prosilec za inkubacijo mora najprej izpolniti vlogo za sprejem v podjetniški inkubator Perspektiva, ki vključuje naslednje dokumente:

obrazec 1 - Prijavni obrazec
obrazec 2 - Projekni predlog
obrazec 3 - Zahtevana dokumentacija
obrazec 4 - Izjava prosilca o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
Direktor zavoda oziroma z njegove strani imenovan zaposlen najprej preveri administrativno ustreznost vloge (ali je vloga popolna in ali so priložene vse priloge) in vlagatelja obvesti o morebitnih dopolnitvah najkasneje v osmih delovnih dneh po prejemu vloge.

Popolno vlogo direktor posreduje komisiji za sprejem v obravnavo, ta pa najpozneje v roku 15 dni izda sklep o sprejemu ali zavrnitvi.

V primeru pozitivno ocenjene vloge s strani komisije mora direktor zavoda z nosilcem dejavnosti oziroma direktorjem podjetja podpisati pogodbo o inkubiranju v 8 dneh od izdaje sklepa komisije za sprejem. Pogodba natančneje opredeljuje obveznosti in praivce inkubiranjega podjetja ter medsebojna razmerja.

Pogodba se podpiše za določen čas, in sicer največ do 5 let. Na podlagi pogodbe o vključitvi se pripravi pogodba za najem poslovnih prostorov.

Priloge